Logo lectura facil

Gas-VI. Guia per a l'avaluació del suport a la vida independent

Objectius de la guia

Avaluar el suport rebut per persones amb discapacitat intel·lectual en contextos de vida independent, recollint les perspectives dels professionals i de les pròpies persones amb discapacitat intel·lectual.

Es tracta d’una guia d’aplicació individual i personalitzada que orientarà sobre les propostes de millora a aplicar per afavorir que el suport estigui en la línia proposada per les Nacions Unides a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (2006 i 2017), concretament, els articles 4 i 31, que estableixen que les persones amb discapacitat han de participar en les decisions que afecten les seves vides, incloses les relacionades amb els suports que reben.

Com s'estructura la guia?

Consisteix en dos formularis, un per a les persones que reben suport i un altre per als professionals que donen suport. Aquests formularis s'organitzen al voltant de quatre dimensions. Per cada una s'identifiquen unes àrees, i per cada àrea, uns indicadors i uns ítems.

Dimensions

La guia s’orienta a partir del model d’inclusió social de Simplican, Leader, Kosciulek i Leahy (2015), que parteix d’un enfocament ecològic que distribueix les variables més rellevants en 5 nivells (Individual, Interpersonal, Organitzacional, Comunitari i Sociopersonal). La Guia GAS-VI contempla concretament 4 d’aquests nivells i els anomena dimensions: Individual, Interpersonal, Organitzacional, Comunitària.

COM S'HA ELABORAT LA GUIA

La Guia GAS-VI s’emmarca dins d’un projecte d’investigació sobre vida independent de persones amb discapacitat intel·lectual finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, dins del programa Retos de la Sociedad (Ref. EDU2014-55460-R) i es un dels resultats d’un projecte sobre construcció i gestió de les xarxes socials de suport de persones amb discapacitat intel·lectual finançat pel MInisterio de Economía, Industria y Competitividad, dins del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad (Ref. EDU2017-84989-R). Ambdós projectes han estat coordinats per Maria Pallisera i Judit Fullana, i desenvolupats pel Grup de Recerca en Diversitat de la Universitat de Girona.

A partir la recerca realitzada s’identifiquen un seguit de de característiques del suport que poden facilitar el desenvolupament de processos de vida independent d’acord amb el que estableix la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (ONU; 2006) i s’elabora una primera versió de la Guia adreçada a professionals, que se sotmet a un procés de validació seguint el procés següent. El 28 de juny de 2018 es duu a terme una jornada de treball amb 23 professionals de 10 entitats diferents que proporcionen serveis a persones amb discapacitat intel·lectual arreu de Catalunya: Down Lleida, Fundació Altem, Fundació Astres-Plataforma Educativa, Fundació Astrid 21, Fundació Catalana de la Síndrome de Down, Fundació Estany, Fundació Pere Mitjans, Fundació Privada El Vilar Fundació Ramon Noguera. Fundació TRESC, Taller Alba. Els professionals participen en 4 grups de discussió i analitzen els indicadors i ítems de la Guia.

Una vegada elaborada la Guia per als professionals, s’elabora la Guia adreçada a les persones que reben suport. Aquesta és analitzada pels membres del Grup de Recerca de Diversitat i pel Comitè Assessor d’aquest grup. El Comitè Assessor està format per persones amb discapacitat intel·lectual que des de l’any 2012 col·laboren amb el Grup de Recerca en Diversitat com a assessors i també desenvolupen investigacions pròpies, amb el suport de les investigadores del grup de recerca. Al setembre de 2018 el Comitè Assessor revisa les dimensions i àrees de la Guia i planteja qüestions rellevants per valorar el suport que reben les persones amb discapacitat a la seva pròpia llar o en altres tipus d’habitatge.

L’any 2021 el Grup de Recerca obté finançament del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la convocatòria de Proyectos I+D+I para la realización de “Pruebas de Concepto”, (Ref. PDC2021-121510-I00). Aquest finançament va destinat al desenvolupament i validació de la Guia GAS-VI.

Han participat en l’elaboració de la guia les següents persones: Maialen Beltran, Ivan Castro, Montse Castro, Gemma Diaz-Garolera, Judit Fullana, Paulina Mejía, Maria Pallisera, Carolina Puyaltó, Ana Rey, Maria Josep Valls i Montserrat Vilà.

Puntuació de la Guia

A partir de totes les puntuacions recollides es calcula una mitjana de les puntuacions de cada indicador. Si una pregunta no es respon, es comptarà com a 0. A partir d’aquesta puntuació es podrà valorar si els aspectes del suport que es proporciona a la persona als que fa referència aquell indicador es valoren positivament per part de del/de la professional o bé si caldria revisar-lo i pensar en possibles canvis que ajudin a millorar el suport que es proporciona.

Valoració per part dels professionals de suport

Els professionals responen la guia GAS-VI en una escala de l’1 al 5. Per tal de facilitar la comparació amb les respostes de les persones que reben el suport, la mitjana resultant per cada indicador es classificarà en tres nivells:

  • Un nivell 1, corresponent a les mitjanes entre [0 - 2,3) ( vermell ) que indica que el contingut al qual fa referència l’indicador no es tracta per part del suport o es tracta poc, segons ho percep el/la professional de suport.
  • Un nivell 2, corresponent a les mitjanes [2,4 - 3,6) (groc) que indica que s’està treballant en la línia que proposa l’indicador però que hi ha aspectes que es poden millorar.
  • Un nivell 3, corresponent a les mitjanes [3,7 – 5] (verd) que indica que l’indicador està bastant o molt ben assolit, que està ben valorat per part de la persona de suport.

A partir d’aquesta puntuació podrà valorar si els aspectes del suport que es proporciona a la persona als que fa referència aquell indicador es valoren positivament per part del professional de suport o bé si caldria revisar-lo i pensar en possibles canvis que ajudin a millorar el suport que es proporciona.

Valoració per part de la persona que rep suport

S’estableixen tres nivells de resposta, en funció de la mitjana resultant:

  • un nivell 1, corresponent a les mitjanes entre [0 - 1,6) (vermell) que indica que el contingut al qual fa referència l’indicador no es tracta per part del suport o es tracta poc, segons ho percep la persona que rep el suport.
  • Un nivell 2, corresponent a les mitjanes [1,7 - 2,4) (groc) que indica que s’està treballant en la línia que proposa l’indicador però que hi ha aspectes que es poden millorar.
  • Un nivell 3, corresponent a les mitjanes [2,5 – 3] (verd) que indica que l’indicador està bastant o molt ben assolit, que està ben valorat per part de la persona de suport.

A partir d’aquesta puntuació podrà valorar si els aspectes del suport que es proporciona a la persona als que fa referència aquell indicador es valoren positivament per part de la persona que rep el suport o bé si caldria revisar-lo i pensar en possibles canvis que ajudin a millorar el suport que es proporciona.

Els resultats es poden imprimir o guardar en pdf.

Propostes de millora

Quan el professional acaba el formulari obté el document de resultats. En funció d’aquests, apareixen unes propostes de millora que es poden tenir en compte de cares a millorar el suport. També hi ha l’opció de descarregar el document sencer de propostes de millora.

Informació de contacte

Si teniu interès a participar en el projecte, si us plau, contacteu amb el Grup de Recerca en Diversitat de la Universitat de Girona, a través dels correus: maria.pallisera@udg.edu o judit.fullana@udg.edu.