Termes i condicions

La Universitat de Girona ofereix el servei GAS-VI a entitats i professionals que atenen a persones amb discapacitats en el desenvolupament de la seva activitat professional.
La informació que els professionals incloguin és responsabilitat exclusiva de l’entitat o del professional que la aporti. El professional garantirà la veracitat de les dades i informació introduïda. La Universitat de Girona no verificarà la qualitat de la informació. S’eximeix de responsabilitats a la Universitat derivades d’informació introduïda al servei.
La Universitat de Girona no tracta ni pot conèixer cap dada o informació de les persones ateses pels usuaris del servei GAS-VI.
L’entitat/professional utilitzarà identificadors personals com a usuària del servei, que haurà de conservar amb confidencialitat. En cas que els identificadors arribin a ser coneguts de forma fortuïta o il·lícitament per terceres persones, l’entitat/professional haurà de comunicar-ho immediatament a la Universitat de Girona per procedir al seu canvi o eliminació.
Els drets de propietat intel·lectual de la plataforma són de la Universitat de Girona.
La Universitat de Girona tracta les dades personals dels representats, interlocutors de les entitats i professionals usuaris dels servei com a responsable del tractament, amb finalitats de portar un registre de persones usuàries del servei GAS-VI, identificació de persones que l’utilitzen, prestació de serveis i comunicació. Les dades es tracten en base al consentiment de la persona interessada i en compliment d’una relació contractual per a la prestació de serveis. No es comuniquen a persones externes de la Universitat. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona. Es pot consultar informació addicional i detallada sobre el tractament de dades i sobre com exercir els drets a www.udg.edu.